: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Yên Bái tổng kết 5 năm xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008

Sau 5 năm triển khai thực hiện, với 67 cơ quan triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, trong đó có 59 cơ quan được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận là có HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 07 đơn vị đã đánh giá chứng nhận đang đề nghị cấp giấy chứng nhận. Như vậy đến nay Yên Bái đã triển khai hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hội nghị cũng đã trao bằng khen, tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2013.

Với quyết tâm thực hiện tốt cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” của chính phủ, các cơ quan HCNN khi triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL đều nhận định: ISO 9001:2008 đã góp phần to lớn trong việc xây dựng các quy trình trình thủ tục giải quyết công việc khoa học, rõ ràng; công tác quản lý, cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao; việc phân loại, sắp xếp và lưu trữ hệ thống tài liệu, văn bản hợp lý, xây dựng được môi trường làm việc công khai, minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 cũng đã được Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nhằm mở rộng phạm vi áp dụng đối với 18 cơ quan HCNN đã được UBND tỉnh phê duyệt.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG