: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Lịch sử phát triển

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế & Hỗ trợ kỹ thuật cao

     - Tên giao dịch và viết tắt: QM&T

     - Thành lập ngày 10 tháng 9 năm 2003

     - Là Công ty TNHH hai thành viên, do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số: 0102009847 ngày 10 tháng 9 năm 2003

     - Hoạt động tư vấn và đào tạo, được tổ chức QUACERT - Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tư vấn cho các cơ quan hành chính nhà nước.

     

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG