: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tư vấn cải tiến, nâng cấp các hệ thống quản lý tích hợp

Tư vấn cải tiến/ nâng cấp các hệ thống quản lý tích hợp

1. Mục đích:

Đáp ứng yêu cầu của tổ chức/ doanh nghiệp về công tác nâng cấp, cải tiến và vận hành hệ thống quản lý đã được tích hợp.

2. Yêu cầu:

- Hệ thống quản lý tích hợp của tổ chức/ doanh nghiệp phải được nâng cấp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và có hiệu lực hơn, phù hợp yêu cầu quản lý của lãnh đạo

3. Phương pháp

- Lập kế hoạch tư vấn nâng cấp, cải tiến hệ thống quản lý tích hợp cho tổ chức/doanh nghiệp;

- Kiện toàn ban chỉ đạo ISO của tổ chức/doanh nghiệp;

- Soát xét và xây dựng lại toàn bộ hệ thống tài liệu tích hợp theo tiêu chuẩn quản lý đáp ứng yêu cầu nâng cấp, cải tiến các hệ thống quản lý (viết mới, loại bỏ, cải tiến hệ thống tài liệu)

- Vận hành hệ thống và tiến hành đánh giá nội bộ để kiểm soát, phát hiện và khắc những điểm chưa phù hợp của hệ thống mới.

- Các nội dung khác…

KHÁCH HÀNG