: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tư vấn xây dựng tích hợp các hệ thống quản lý

1. Mục đích:

Đáp ứng yêu cầu của tổ chức/doanh nghiệp về vận hành các hệ thống quản lý riêng biệt đã được xây dựng và áp dụng tại đơn vị bằng cách tích hợp thành một hệ thống quản lý chung khoa học, gọn nhẹ và hợp lý.

2. Yêu cầu:

- Các hệ thống quản lý của tổ chức/doanh nghiệp được cập nhật phiên bản mới nhất tích hợp thành 1 hệ thống quản lý chung gọn nhẹ, súc tích.

- Áp dụng phương pháp quản lý tiến tiến nhất

3. Phương pháp:

- Lập kế hoạch tư vấn tích hợp các hệ thống quản lý hiện có cho tổ chức/doanh nghiệp;

- Kiện toàn ban chỉ đạo ISO của tổ chức/doanh nghiệp;

- Tổ chức tập huấn về các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn mới nhất và phương pháp tích hợp các hệ thống.

- Soát xét hệ thống tài liệu cũ và xây dựng lại toàn bộ hệ thống tài liệu phục vụ công tác quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn tích hợp.

- Hướng dẫn vận hành hệ thống và tiến hành đánh giá nội bộ để kiểm soát, phát hiện và khắc những điểm chưa phù hợp của hệ thống mới.

- Báo cáo kết quả

- Các nội dung khác…

 

KHÁCH HÀNG