: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý

Đánh giá: - Đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý cho các tổ chức/doanh nghiệp

1.  Mục đích:

- Xem xét tính phù hợp của tài liệu của các hệ thống quản lý đang được áp dụng tại doanh nghiệp/ tổ chức.

- Xem xét kết quả vận hành hệ thống, xác định hiệu lực, hiệu quả của các hệ thống quản lý.

- Phát hiện các điểm không phù hợp (NC) để đưa ra hướng điều chỉnh, cải tiến, thay đổi phù hợp với tình hình doanh nghiệp/tổ chức.

- Nâng cao nhận thức của các thành viên của tổ chức/doanh nghiệp về việc áp dụng các hệ thống quản lý tại đơn vị mình.

2. Yêu cầu:

- Ban lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO và các thành viên của tổ chức/doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác đánh giá;

- Thể hiện sự bình đẳng, khách quan và minh bạch trong quá trình đánh giá.

- Đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.

3. Nội dung và phương pháp thực hiện

- Đánh giá quá trình

- Đánh giá sản phẩm

- Đánh giá Hệ thống

Phương pháp thực hiện:

- Lập và thống nhất chương trình đánh giá

- Thông báo lịch đánh giá chi tiết

- Thực hiện theo chương trình tại các bộ phận chức năng (xem xét chính sách, mục tiêu và mức độ và sự phù hợp của hệ thống quản lý so với thực hiện của tổ chức/doanh nghiệp; đánh giá mức độ tuân thủ, thực hiện công tác chuyên môn theo hệ thống tài liệu quản lý đã được phê duyệt và ban hành; đánh giá, xem xét việc quản lý, lưu giữ tài liệu, hồ sơ; việc lập và thực hiện các nội dung tiêu chuẩn từ việc phân tích sự cố, mối nguy, rủi ro, ảnh hưởng… đến việc thực hiện các chương trình quản lý…)

- Đánh giá đo lường mức hài lòng của khách hàng nội bộ và bên ngoài

- Lập báo cáo đánh giá chi tiết và so sánh với yêu cầu tiêu chuẩn và thực tế

- Gợi ý các hành động khắc phục nếu có

KHÁCH HÀNG