: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động

 

         - Tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000/ HACCP; ISO 27001; ISO 17025; SA 8001; ISO 45001; ISO 27501; ISO 18091; 5S/KAIZEN; TQM... cho các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn quốc

 

        - Đào tạo xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nói trên (nhận thức tiêu chuẩn, đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống quản lý, cập nhật các phiên bản tiêu chuẩn...)

 

        - Tư vấn và đào tạo các lĩnh vực khác (quản trị nguồn lực, quản lý sản xuất, xây dựng và chuyển giao các phần mềm quản lý, tin học...)


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG