: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 9001:2015

I. Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

1. ISO 9001:2015/ TCVN ISO 9001:2015

- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization for Standardization).
- ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do tổ chức ISO ban hành vào ngày 15/9/2015 ( gọi tắt là phiên bản năm 2015).
- Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cơ bản và hiện tại có các tiêu chuẩn liên quan như sau:

+ ISO 9000:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng (Cơ sở thuật ngữ và định nghĩa).
+ ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng (Các yêu cầu).

+ ISO 9002:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng (Hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2015)
+ ISO 9004:2018 - Hệ thống quản lý chất lượng (Chất lượng của 1 tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững).
+ ISO 19011:2018 - Hướng dẫn đánh giá các Hệ thống quản lý.

2. Các yêu cầu cơ bản  của ISO 9001:2015

            - Bối cảnh hoạt động của tổ chức

            - Trách nhiệm của lãnh đạo

            - Hoạch định

            - Hỗ trợ

            - Điều hành

            - Đánh giá kết quả thực hiện

            - Cải tiến

3. Đối tượng khi áp dụng ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là  tiêu chuẩn về hệ thống, có thể áp dụng  với mọi loại hình tổ chức (không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ. quyền sở hữu, ví dụ như: các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ, các cơ quan Quản lý nhà nước, …).

4. Lợi ích khi áp dụng ISO 9001:2015

Đối nội:

- Xác định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng, bộ phận, đơn vị thuộc tổ chức, doanh nghiệp.

- Giúp xây dựng chuẩn hóa các quy trình để thực hiện quản lý, điều hành và kiểm soát công việc;

- Cung cấp cơ sở để đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp cán bộ, nhân viên thấu hiểu và thực hiện tốt quy trình làm việc trong tập thể. Đảm bảo sự ổn định các hoạt động khi có biến động, thay đổi về nhận sự.

- Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;

- Tổ chức quản lý một cách khoa học cho mọi quá trình quản lý, quá trình tạo sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, các quá trình hỗ trợ khác. Tập trung hạn chế các sai sót phát sinh, giảm thiểu chi phí và nâng cao giá trị gia tăng cho các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

- Chủ động phân tích, xác định các rủi ro và cơ hội, đưa ra hành động giải quyết, ngăn chặn kịp thời các rủi ro và tận dụng phù hợp các cơ hội khi có.

- Chủ động việc tự đánh giá nội bộ, nhận diện các sự không phù hợp, tăng cường kiểm soát hệ thống kịp thời nhằm không ngừng cải tiến, thúc đẩy hoạt động của tổ chức, thỏa mãn ngày càng cao hơn nhu cầu của khách hàng.

Đối ngoại:

-  Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp;

- Cung cấp các bằng chứng khách quan để có thể chứng minh chất lượng công việc của Tổ chức và chứng tỏ tất cả các hoạt động của tổ chức đều ở trong tình trạng được kiểm soát;

- Tăng khả năng cạnh tranh của Tổ chức khi Việt Nam đã ra nhập các khối liên minh kinh tế quốc tế như AFTA, APEC, WTO..., tạo cơ hội phát triển thị trường thế giới, đáp ứng các yêu cầu ngày cao của khách hàng, thị trường trong nước.

 5. Các bước chính trong quá trình tư vấn xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015.

- Thành lập ban ISO/ ban chỉ đạo ISO

- Khảo sát thực trạng/ so sánh với các yêu cầu tiêu chuẩn

- Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn

- Hướng dẫn xây dựng tài liệu

- Hướng dẫn ban hành áp dụng

- Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

- Đánh giá nội bộ

- Hỗ trợ đánh giá chấp chứng chỉ

- Hướng dẫn duy trì áp dụng.

KHÁCH HÀNG