: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Nhận thức về tiêu chuẩn các hệ thống quản lý

NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO CÁC TIÊU CHUẨN (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 50001, ISO 18091, ISO 27501, ISO 39001, ISO 45001….)

* Đối tượng:

- Những người có quan tâm, muốn tìm hiểu và các hệ thống quản lý khoa học của Việt Nam và thế giới…

- Lãnh đạo các tổ chức có nhu cầu hoặc đã xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý.

- Các nhân viên quản lý các hệ thống trong tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên ngành….

* Mục đích khóa học:

- Trang bị kiến thức về các hệ thống quản lý phổ biến.

- Giúp học viên hiểu được yêu cầu cụ thể của các hệ thống quản lý, góp phần giúp tổ chức vận hành và tuân thủ các Tiêu chuẩn.

* Lợi ích khóa học:

- Qua khóa học, học viên sẽ hiểu đúng và có thể giúp cơ quan, tổ chức của mình triển khai áp các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu của Ban lãnh đạo tổ chức, của khách hàng và các bên liên quan khác.

* Một số nội dung cơ bản:    

1. Giới thiệu các tiêu chuẩn: Lịch sử hình thành…

2. Giới thiệu các nguyên tắc và thuật ngữ.

3. Cấu trúc của tiêu chuẩn.

4. Các yêu cầu của hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn.

5. Phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống.

6. Các bước xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn.

7. Bài tập trắc nghiệm về các tiêu chuẩn

               8. Ôn tập, tư vấn, giải đáp các vấn đề do học viên đặt ra.

KHÁCH HÀNG