: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá cải tiến, nâng cấp, chuyển đổi các hệ thống quản lý

Đánh giá: - Đánh giá cải tiến, nâng cấp, chuyển đổi các hệ thống quản lý

1.  Mục đích:

- Đánh giá, xem xét tính phù hợp của tài liệu của các hệ thống quản lý đang được áp dụng tại doanh nghiệp/ tổ chức để có cơ sở tư vấn cải tiến, nâng cấp hoặc chuyển đổi các hệ thống cho phù hợp với yêu cầu và kế hoạch của tổ chức/doanh nghiệp.

- Xem xét kết quả vận hành hệ thống, xác định hiệu lực, hiệu quả của các hệ thống quản lý là cơ sở cho công tác cải tiến, nâng cấp hoặc chuyển đổi các HTQL.

2. Yêu cầu:

- Ban lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO và các thành viên của tổ chức/doanh nghiệp bị tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác đánh giá.

- Hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn mới hơn sẽ được cập nhật và áp dụng tại tổ chức/doanh nghiệp

3. Nội dung và phương pháp thực hiện

- Lập chương trình đánh giá và thông báo đánh giá

- Thực hiện đánh giá thực tế (đánh giá hệ thống quản lý đang vận hành, áp dụng theo yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý, đưa ra các yêu cầu cải tiến, nâng cấp, chuyển đổi… so sánh, đối chiếu với các yêu cầu tiêu chuẩn mới, xác nhận mức độ tuân thủ).

- Đưa ra báo cáo đánh giá về sự phù hợp và mức độ cần nâng cấp, cải tiến và chuyển đổi hệ thống quản lý.

KHÁCH HÀNG