: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Chuyên gia đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 50001, ISO 27501, ISO 18091, ISO 39001, ISO 45001….)

* Đối tượng:

- Các thành viên trong các tổ chức/nhân sự được giao trách nhiệm và vị trí đã hoặc sẽ trở thành Chuyên gia đánh giá nội bộ của đơn vị.

- Lãnh đạo các tổ chức/đơn vị để nắm được phương pháp phục vụ công tác quản lý.

- Các đối tượng có quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu.

* Mục đích khóa học:

- Đào tạo cho học viên những kiến thức về tổ chức một cuộc đánh giá nội bộ (từ lập chương trình đánh giá, thực hiện đánh giá, viết báo cáo và đánh giá theo dõi…)

- Lập và quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ.

- Tổ chức thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài theo các chuẩn mực quốc tế.

- Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý. 

* Lợi ích khóa học:

Học viên được nghiên cứu lý thuyết và thực hành, trao đổi kinh nghiệm đối với từng nội dung khóa học. Thông qua các bài tập, làm việc theo nhóm, làm quen với các tình huống đánh giá, đánh giá giả định, trình bày kết quả đánh giá… học viên có cơ hội chia sẻ, tích lũy các kinh nghiệm đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng…

* Một số nội dung cơ bản:    

- Giới thiệu chung về các tiêu chuẩn nhìn dưới góc độ đánh giá;

- Các khái niệm về đánh giá; và nguyên tắc trong đánh giá;

- Các kỹ năng của chuyên gia đánh giá;

- Vai trò và trách nhiệm của trưởng đoàn và các chuyên gia đánh giá;

- Xác định phạm vi và các quá trình cần đánh giá;

- Lập kế hoạch đánh giá;

- Tiến hành các hoạt động đánh giá tại chỗ (gồm cả điều khiển cuộc họp khai mạc và họp kết thúc);

- Tổng hợp các phát hiện trong quá trình đánh giá, viết báo cáo không phù hợp;

- Báo cáo kết quả đánh giá và xác định các cơ hội cải tiến;

- Thực hiện các hoạt động sau đánh giá;

- Các bài tập về tiêu chuẩn và các tình huống đánh giá;

- Kiểm tra đánh giá cuối khóa đào tạo để cấp chứng chỉ.

 

KHÁCH HÀNG