: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá thực trạng các hệ thống quản lý

Đánh giá: Đánh giá thực trạng hệ thống quản lý cho tổ chức/ doanh nghiệp

1. Mục đích:

Công tác khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý cho tổ chức/doanh nghiệp hiện tại so với các yêu cầu của các tiêu chuẩn các hệ thống quản lý, giúp cho danh nghiệp, tổ chức có cái nhìn khách quan vê thực trạng quản lý của mình so với các yêu cầu tiêu chuẩn phục vụ cho công tác cải tiến hệ thống.

2. Yêu cầu:

Việc đánh giá thực trạng bao gồm việc rà soát, tìm hiểu thực tế các quy định hiện hành của tổ chức/ doanh nghiệp (từ chính sách, hệ thống mục tiêu, các quy chế, quy định, quy trình làm việc và mối quan hệ, tương tác giữa các bộ phận trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh)

3. Nội dung và phương pháp thực hiện

- Xác định phạm vi thực hiện

- Lên chương trình chi tiết tới từng bộ phận chức năng

- Thực hiện

- Báo cáo so sánh với yêu cầu tiêu chuẩn và thực tiễn

- Dự kiến các hành động

KHÁCH HÀNG