: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

SA 8001:2007/ ISO 26000

SA 8000 - TIÊU CHUẨN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

1. SA 8000:

            SA 8000 do tổ chức Trách nhiệm xã hội quốc tế (Social Accountability International - SAI) công bố là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với các điều kiện làm việc mà một tổ chức phải cung cấp cho các nhân viên của mình.

            Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chung về quyền con người. Các yêu cầu của tiêu chuẩn phù hợp với những qui định trong các công ước của Tổ chức lao động thế giới (ILO), Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và Tuyên bố chung về nhân quyền.

            SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tế được ban hành năm 1997, đưa các yêu cầu về Quản trị trá́ch nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. Hiện nay đã ban hành phiên bản mới SA 8001:2008. SA 8000 được xây dựng trên mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9001 phục vụ cho việc đánh giá theo tinh thần ISO: phát hiện và tiến hành các hành động khắc phục phòng ngừa, khuyến khích cải tiến thường xuyên, tập trung vào hệ thống quản lý, cung cấp các tài liệu làm bằng chứng cho hiệu lực của hệ thống quản lý đó.

            SA 8000 có 9 điều khoản gồm: Lao động trẻ em; Lao động cưỡng bức; Sức khỏe và sự an toàn;  Trả công; Thời gian lao động; Phân biệt đối xử; Kỷ luật; Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể; Hệ thống quản lý.

2. Đối tương áp dụng SA 8000:

            Tiêu chuẩn SA 8001:2008 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...

3. Lợi ích khi áp dụng SA 8000:

-  Phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền ( ILO).

-  Bảo vệ quyền của người lao động và người sử dụng lao động.

- Tạo ra một môi trường văn hoá lành mạnh trong doanh nghiệp, khuyến khích người lao động làm việc, tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .

-  Hạn chế rủi ro về bỏ việc, đình công, phá hoại sản xuất của người lao động tạo sức mạnh nguồn nhân sự để tổ chức phát triển ổn định, lâu dài .

- Tuân thủ chuẩn mực đạo đức quốc tế trong việc sản xuất và cung cấp sản phẩm và dich vụ . Cải tiến các điều kiện làm việc mang tính toàn cầu.

-  Tạo mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và xã hội, tạo ưu thế cạnh tranh.

- Thu hút đầu tư, thu hút được nhân tài, tạo sự phát triển và coi đó là tài sản vô giá của Doanh nghiệp.

- Việc chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn SA8000 giúp Doanh nghiệp phá bỏ được rào cản xuất nhập khẩu trên một số thị trường quốc tế như : Hoa Kì, Châu Âu, Nhật Bản ...

4. Các bước chính trong quá trình tư vấn xây dựng và áp dụng SA 8001:2008:

- Lãnh đạo cam kết

- Đánh giá và lập kế hoạch

- Thiết lập hệ thống trách nhiệm xã hội và tài liệu

- Áp dụng hệ thống

- Đánh giá, cải tiến

                - Chứng nhận

KHÁCH HÀNG