: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

 

Tổng số nhân sự hiện tại: 33 người

Trong đó:

o        Trụ Sở chính: 5 người

o        Văn phòng Hà nội: 16 người (chuyên gia tư vấn 12 người)

o        Văn phòng TP Hồ Chí Minh: 12 người (Chuyên gia tư vấn 7 người)

Năng lực:

o        01 Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý

o        01 Thạc sỹ chuyên ngành Thực phẩm

o        01 Thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa và

o       30 Kỹ sư và cử nhân các chuyên ngành Thực phẩm, Ngoại thương, kinh tế, xây dựng...


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG