: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tư vấn chuyển đổi phiên bản các hệ thống quản lý

- Tư vấn chuyển đổi các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn mới nhất

1. Mục đích:

Đáp ứng yêu cầu của tổ chức/doanh nghiệp về công tác cập nhật và vận hành các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn mới nhất hiện hành.

2. Yêu cầu:

- Hệ thống quản lý của tổ chức/doanh nghiệp được cập nhật phiên bản mới nhất

- Áp dụng phương pháp quản lý tiến tiến nhất

3. Phương pháp:

- Lập kế hoạch tư vấn chuyển đổi các hệ thống quản lý cho tổ chức/doanh nghiệp;

- Kiện toàn ban chỉ đạo ISO của tổ chức/doanh nghiệp;

- Tổ chức tập huấn về các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn mới nhất và so sánh sự khác biệt của các phiên bản tiêu chuẩn.

- Soát xét hệ thống tài liệu cũ và xây dựng lại toàn bộ hệ thống tài liệu phục vụ công tác quản lý theo tiêu chuẩn mới nhất.

- Hướng dẫn vận hành hệ thống và tiến hành đánh giá nội bộ để kiểm soát, phát hiện và khắc những điểm chưa phù hợp của hệ thống mới.

- Báo cáo kết quả

- Các nội dung khác

 

KHÁCH HÀNG