: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tư vấn mở rộng các hệ thống quản lý

- Tư vấn mở rộng các hệ thống quản lý

1. Mục đích:

Đáp ứng yêu cầu của tổ chức/doanh nghiệp về công tác mở rộng và vận hành các hệ thống quản lý.

2. Yêu cầu:

- Mở rộng các hệ thống quản lý theo các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu tiêu chuẩn

3. Phương pháp:

- Lập kế hoạch tư vấn mở rộng các hệ thống quản lý cho tổ chức/doanh nghiệp;

- Kiện toàn ban chỉ đạo ISO của tổ chức/doanh nghiệp;

- Soát xét tài liệu cũ và xây dựng lại/ bổ sung toàn bộ hệ thống tài liệu mở rộng theo tiêu chuẩn quản lý hoặc theo yêu cầu pháp luật.

- Vận hành hệ thống và tiến hành đánh giá nội bộ để kiểm soát, phát hiện và khắc những điểm chưa phù hợp của hệ thống mới.

- Các nội dung khác

 

KHÁCH HÀNG