: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng

Đào tạo mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng

* Giới thiệu về mô hình khung:

Mô hình khung là một tài liệu quy định thành phần cơ bản của một HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước, phạm vi áp dụng HTQLCL, hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL và các thủ tục mẫu để cơ quan hành chính nhà nước xây dựng hệ thống thủ tục của đơn vị.

* Đối tượng áp dụng Mô hình khung:

Mô hình khung được áp dụng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương (UBND các cấp, các Sở ban ngành, các Chi cục), các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương.

Các cán bộ công chức của cơ quan hành chính có vận hành xây dựng và áp dụng HTQLCL theo mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng

* Mục đích khóa học:

- Đào tạo cho học viên những kiến thức về mô hình khung HTQLCL được ban hành theo quyết định số 2968/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29/12/2011

* Lợi ích khóa học:

- Học viên được nghiên cứu lý thuyết và thực hành, trao đổi kinh nghiệm đối với từng nội dung khóa học.

- Nắm được lợi ích và mục đích của việc xây dựng MHK cho các CQHCNN là việc quy định thành phần cơ bản của một HTQLCL trong các cơ quan, bao gồm phạm vi áp dụng HTQLCL trong CQHCNN theo kết quả của Đề án 30; những tài liệu cần xây dựng và áp dụng trong HTQLCL của cơ quan và quy định mẫu quy trình xử lý công việc cho CQHCNN.

- MHK sẽ giúp cho các CQHCNN có thể dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu cách thức xây dựng HTQLCL tại cơ quan, qua đó giảm thiểu tối đa chi phí liên quan tới hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL. Dựa vào MHK được công bố, CQHCNN có thể hoàn toàn chủ động nghiên cứu để tự xây dựng HTQLCL thích hợp cho cơ quan.

* Một số nội dung cơ bản: 

- Giới thiệu MHK gồm 3 phần chính:

+ Các yêu cầu chung: là các yêu cầu chung theo TCVN ISO 9001:2008 và danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng.

+ Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng HTQLCL: hướng dẫn cơ quan hành chính nhà nước xác định phạm vi áp dụng HTQLCL theo đề án 30. Cơ quan hành chính nhà nước có thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phân cấp tại các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành và căn cứ danh mục thủ tục hành chính được công bố theo kết quả của Đề án 30, xác định cụ thể các thủ tục hành chính tại đơn vị cần phải xây dựng, áp dụng HTQLCL.

+ Mẫu quy trình xử lý công việc và tài liệu hướng dẫn các quy trình mẫu giúp cho cơ quan hành chính nhà nước thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Với mỗi loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, MHK lựa chọn một thủ tục hành chính để xây dựng mẫu quy trình xử lý công việc đối với thủ tục hành chính đó với mục đích đảm bảo các cơ quan hành chính nhà nước địa phương có những tài liệu cụ thể về cách thức xử lý công việc tại đơn vị mình.

- Sự tương ứng giữa MHK và các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

- Và một số nội dung khác có liên quan...

KHÁCH HÀNG