: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng

Đào tạo mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng

* Giới thiệu về mô hình khung:

Mô hình khung là tài liệu mang tính chất định hướng các cơ quan hành chính nhà nước nghiên cứu và xây dựng phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đưa ra quy định các thành phần cơ bản của một HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước, phạm vi áp dụng HTQLCL, hướng dẫn xây dựng, áp dụng HTQLCL và các mẫu thủ tục, quy trình để cơ quan hành chính nhà nước triển khai bám sát và xây dựng phù hợp với thực tiễn, cơ bản gồm các phần chính như sau:

Phần 1: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

Phần 2: Hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng theo các điều khoản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm tổng quan về những thay đổi cơ bản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; nội dung của mô hình hệ thống quản lý chất lượng, các Phụ lục và hướng dẫn kèm theo.

Phần 3: Mẫu quy trình xử lý công việc, bao gồm Quy trình mẫu dạng lưu đồ, Quy trình mẫu dạng diễn giải chi tiết và Quy trình mẫu gồm cả dạng lưu đồ và diễn giải chi tiết để cơ quan tham khảo, xây dựng các quy trình giải quyết công việc của cơ quan.

* Đối tượng áp dụng Mô hình khung:

- Các cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành)

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện)

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Đơn vị sự nghiệp công lập.

- ...

* Mục đích khóa học:

Đào tạo cho học viên những kiến thức về mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 được ban hành theo quyết định số 101/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 21/01/2019 nhằm nắm rõ các yêu cầu và tổ chức xây dựng, áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

* Lợi ích khóa học:

- Học viên được nghiên cứu lý thuyết và thực hành, trao đổi kinh nghiệm đối với từng nội dung khóa học.

- Nhận thức được lợi ích và mục đích của việc xây dựng MHK cho các CQHCNN.

- Có kỹ năng và phương pháp xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại CQHCNN.

- Hiểu rõ cấu trúc của Hệ thống quản lý, phương pháp xây dựng các nội dung theo mô hình khung quy định như Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, bản mô tả mô hình hệ thống quản lý, các hướng dẫn kiểm soát thông tin lập thành văn bản, hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội, hướng dẫn đánh giá nội bộ, hướng dẫn kiểm soát và xử lý các sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục.

- Hiểu sâu hơn về TTHC và xây dựng chi tiết, cụ thể, thống nhất các quy trình quản lý ISO dựa trên nền tảng của TTHC để áp dụng trong CQHCNN.  

- Nắm chắc cách thức xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống theo mô hình cải tiến liên tục.   

 - MHK sẽ giúp cho các CQHCNN có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận cách thức xây dựng HTQLCL tại cơ quan, qua đó giảm thiểu tối đa chi phí liên quan tới hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL. Dựa vào MHK được công bố, CQHCNN có thể hoàn toàn chủ động nghiên cứu để tự xây dựng HTQLCL thích hợp cho cơ quan.

* Kết lại:

Với kết cấu mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng như trên, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương có thể nắm được cách thức để xác định rõ phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, qua đó liên tục cải tiến và cập nhật sự thay đổi các thủ tục hành chính, các văn bản pháp quy để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của mình; cơ quan có thể chủ động nghiên cứu và xây dựng các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phần mỗi cơ quan có thể tìm hiểu và sử dụng quy trình xử lý công việc mẫu một cách hợp lý nhất, phù hợp nhất với thủ tục hành chính mà tổ chức mình đang thực hiện để triển khai, áp dụng và nghiên cứu để xây dựng các quy trình xử lý công việc đối với các thủ tục hành chính khác đảm bảo 03 tiêu chí:

- Tính hợp pháp

- Tính thực tiễn

- Tính hiệu quả. 

KHÁCH HÀNG