: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

TQM

1. TQM - Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

TQM: Total Quality Management - Quản lý chất lượng toàn diện.

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của tổ chức và của xã hội.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

 

2. Đối tượng áp dụng TQM

TQM có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào – không phân biệt loại hình hay quy mô – có mong muốn thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng toàn diện nhằm tiến tới sự tối ưu trong hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

3. Lợi ích khi áp dụng TQM

   Cung cấp sản phẩm/dịch vụ có chất lượng đáp ứng và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khách hàng, cũng như các yêu cầu khác.

  - Xây dựng văn hóa cải tiến, giảm thiểu các lãng phí trong doanh nghiệp.

  - Khách hàng và xã hội hài lòng thông qua việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ tốt, cán bộ/nhân viên có công việc tốt.

 - Hướng đến sự phát triển bền vững của tổ chức thông qua hoạt động cải tiến liên tục (Tất cả các cấp từ lãnh đạo cao nhất, cấp quản lý trung gian, nhân viên đều tham gia vào quá trình cải tiến)

 - Nâng cao hiệu quả, lợi nhuận thông qua việc tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực

4. Các bước triển khai TQM

  -  Khảo sát công ty

  -  Lãnh đạo cam kết

  -  Thành lập Ban chỉ đạo TQM

  -  Đào tạo các nội dung có liên quan

  -  Thành lập các nhóm kiểm soat chất lượng- QCC ( Quality Control Circle)

  -  Xây dựng các hệ thống tài liệu liên quan

  -  Thường xuyên duy trì các hoạt động cải tiến

 

KHÁCH HÀNG