: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống OHSAS 18001:2007 tại Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát

Tại buổi đào tạo, các học viên được tiếp cận hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, tìm hiểu các nội dung: Nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro; Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa, nguyên tắc và phương pháp tiến hành cuộc đánh giá nội bộ…. Thông qua buổi đào tạo, lãnh đạo Công ty CP Thiết bị Tân Phát yêu cầu ban OHSAS nói riêng và toàn thể cán bộ nhân viên phải cải tiến liên tục hệ thống quản lý nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe trong môi trường làm việc cho những người lao động, khách hàng và mọi người nói chung theo OHSAS 18001:2007 để nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG