: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị tập huấn nhận thức về TCVN ISO 9001:2008 và cách thức xây dựng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Ảnh hội nghị

Tham dự hội nghị gồm có Ban chỉ đạo ISO Ngân hàng Nhà nước, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO, đại diện Ban chỉ đạo ISO và thành viên Tổ giúp việc các đơn vị, đại diện lãnh đạo và các phòng của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị tập huấn, giảng viên QMT đã giới thiệu và hướng dẫn các học viên tham dự với các nội dung như: nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước; các yêu cầu, nguyên tắc, bản chất của tiêu chuẩn và vận dụng các yêu cầu đó vào hoạt động chức năng của các đơn vị; việc triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước, lợi ích của việc triển khai áp dụng, khó khăn, cản trở và giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng TCVN. Ngoài ra còn là các yêu cầu về cách thức biên soạn và xây dựng tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các bộ phận chuyên môn thuộc các đơn vị.

Với việc xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào quá trình hoạt động của các đơn vị, chất lượng giải quyết công việc sẽ được nâng lên một bước, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Đại diện các đơn vị tham dự đều quyết tâm xây dựng và áp dụng ISO thành công để phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại, phân định rõ trách nhiệm quyền hạn trong đơn vị tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG