: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị tổng kết tình hình áp dụng HTQLCL tại các cơ quan HCNN tỉnh Bình Dương năm 2013, 8 tháng đầu năm 2014 và phương hướng cuối năm 2014

Ảnh Hội nghị

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, tính đến nay toàn tỉnh có 93 đơn vị hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Trong đó, ngành hải quan và ngành thuế là thực hiện tốt nhất với 100% cơ quan trực thuộc đã áp dụng ISO. Riêng thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An đã áp dụng ISO hành chính công cho tất cả các địa phương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Hiển- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương đã giới thiệu triển khai quyết định số 19/2014/QĐ-Ttg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Ngoài ra Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã triển khai kế hoạch số 2602/KH-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện vấn đề này đối với các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa tỉnh.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG