: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bắc Kạn

Đây là hội nghị triển khai giai đoạn cuối nhằm thực hiện Quyết định số 144/QĐ-TTg, Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 04 cơ quan HCNN trong thời gian tới tốt hơn các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống các đơn vị tư vấn, các đơn vị được triển khai.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG