: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đào tạo nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan HCNN tỉnh Sóc Trăng

Xác định đây là trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính nên khóa đào tạo đã có sự tham dự của lãnh đạo Sở KHCN tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đại diện hơn 47 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tại buổi đào tạo, giảng viên QMT đã giới thiệu và hướng dẫn các học viên tham dự với các nội dung như: nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước; các yêu cầu, nguyên tắc, bản chất của tiêu chuẩn và vận dụng các yêu cầu đó vào hoạt động chức năng của các đơn vị; việc triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước, lợi ích của việc triển khai áp dụng, khó khăn, cản trở và giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng TCVN. Ngoài ra còn là các yêu cầu về cách thức biên soạn và xây dựng tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các bộ phận chuyên môn thuộc các đơn vị. Song song với đào tạo nhận thức chung, Các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cũng được thực hiện và là cơ hội cho việc nâng coa kiến thức, kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý cho tập thể ban chỉ đạo ISO các cơ quan nhằm từng bước hỗ trợ việc duy trì áp dụng và cải tiến liên tục HTQLCL trong quá trình áp dụng.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG