: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Thú y Kiên Giang

Ngày 18.01.2013, Chuyên gia tư vấn QMT đã cùng với ban chỉ đạo ISO của Chi cục thành lập đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ đến từng phòng ban chuyên môn để kiểm tra, ghi nhận kết quả triển khai và áp dụng ISO tại các đơn vị. Ngoài 6 quy trình bắt buộc khi xây dựng hệ thống, các quy trình chuyên môn như: Quy tình cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, Quy trình đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật... cũng được đoàn chuyên gia đánh giá chi tiết cụ thể.

Kết quả cho thấy: chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng đã được công bố rộng rãi, hệ thống quy trình, biểu mẫu tại đơn vị được các cán bộ công chức nghiêm chỉnh tuân thủ, vận hành áp dụng trong công tác giải quyết công việc chuyên môn... Đây là những điều kiện tốt để công tác đánh giá cấp chứng nhận tại Chi cục trong thời gian tới thuận lợi, thành công.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG