: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra tỉnh Lai Châu, Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường, Lai Châu

Qua công tác kiểm tra, đánh giá, nhìn chung các phòng/bộ phận chuyên môn đã duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; có xây dựng Mục tiêu chất lượng từng phòng phù hợp với Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của đơn vị; có cập nhật, bổ sung việc phân công trách nhiệm của từng cán bộ, công chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ từng phòng; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được vừa nêu, cũng còn một vài điểm chưa phù hợp, cần khắc phục trong thời gian tới.

Sau cuộc kiểm tra đánh giá, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lai Châu và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện hành động khắc phục sau đợt đánh giá chất lượng nội bộ, gửi kết quả khắc phục cho Thư ký ISO để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo cơ quan và tổ chức họp xem xét lãnh đạo cuối tháng 11 năm 2012.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG