: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Sở Văn hóa thể thao và du lịch Lâm Đồng tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Sở Văn hoá thể thao và du lịch Lâm Đồng luôn phát huy vai trò và vị trí, luôn cải tiến phương thức làm việc để hoàn thành tốt công việc được giao. HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng và áp dụng tại Sở đảm bảo phù hợp với tình hình mới góp phần vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính đồng thời góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kiến cuối tháng 12/2012 Sở sẽ được đánh giá cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG