: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hướng dẫn ban hành áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Gia Lai

Sổ tay, chính sách, mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng, các quy trình bắt buộc cùng các quy trình chuyên môn, các quy định, các hướng dẫn đã được giảng viên QMT giới thiệu và hướng dẫn phương pháp áp dụng.

Sau khóa tập huấn với các kiến thức đã được trang bị, các thành viên của Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Gia Lai sẽ triển khai vận hành áp dụng ISO trong các hoạt động công tác chuyên môn.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG