: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hướng dẫn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện ĐamRông, Lâm Đồng

Thông qua buổi tập huấn, học viên đã tiếp thu được các kiến thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, phương pháp xây dựng và áp dụng, cách thức xây dựng tài liệu ISO phù hợp mô hình khung, lợi ích của việc triển khai áp dụng và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng ISO, các nội dung cần triển khai áp dụng sau quá trình ban hành toàn bộ tài liệu HTQLCL.

Với việc xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 vào quá trình hoạt động của UBND huyện, chất lượng giải quyết công việc của UBND huyện Đam Rông sẽ trở nên khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG