: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị đào tạo về HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND quận Hà Đông, Hà Nội

Tham dự hội nghị có sự tham gia của các phó chủ tịch, cán bộ công chức phụ trách ISO của 12 xã nêu trên. Giảng viên Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đồng chủ trì hội nghị.

Với lợi thế các đơn vị triển khai đã được tiếp cận với ISO 9001:2008 nên trong nội dung đào tạo, giảng viên QMT đã tập trung giới thiệu lại về mô hình khung, về phương pháp triển khai một số các hạng mục công việc và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng thông qua việc tổ chức đánh giá nội bộ.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND quận và sự thống nhất của các UBND phường, dự kiến trong tháng 12 năm 2012, công tác chuyển đổi và mở rộng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại 12 phường trên địa bàn quận sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG