: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Giao thông vận tải và Chi cục Bảo vệ môi trường Lâm Đồng

Cuộc kiểm tra đánh giá có sự tham gia tư vấn và hướng dẫn của chuyên gia tư vấn QMT. Theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được đánh giá, đoàn đánh giá đã xác định được những mục tiêu, phạm vi, chuẩn mực cơ bản cần đánh giá đối với các phòng chuyên môn, xác định những điểm chưa phù hợp để khắc phục và cải tiến. Đây là công tác quan trọng trong quá trình xây dựng và áp dụng ISO tại các đơn vị.

Dự kiến công tác đánh giá cấp chứng nhận tại Sở Giao thông vận tải và Chi cục Bảo vệ môi trường Lâm Đồng sẽ được diễn ra vào tháng 12 năm 2012.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG