: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn nhận thức và phương pháp xây dựng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND- HĐND huyện Krôngpa, Gia Lai.

Tại buổi tập huấn giảng viên Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã cung cấp các kiến thức về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng đối với cơ quan HCNN, phương pháp xây dựng và áp dụng.

Dự kiến công tác soát xét và hoàn thiện hệ thống tài liệu sẽ được thực hiện trong tháng 11/2012 và chính thức ban hành áp dụng vào tháng 12/2012.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG