: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Công an tỉnh Nam Định và Chi cục Bảo vệ môi trường Nam Định

Ảnh tập huấn

Buổi giới thiệu về tiêu chuẩn, các điều khoản có liên quan, phương pháp xây dựng và kiểm soát hệ thống đã được giảng viên QMT nhiệt tình giới thiệu. Đây là nội dung quan trọng của kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị nên các buổi tập huấn có sự tham dự đại diện lãnh đạo và các cán bộ công chức làm việc tại các phòng chức năng.

Với những lợi ích đã được giới thiệu và cập nhật, ban chỉ đạo ISO và các thành viên tham dự đều hiểu và quyết tâm vận hành xây dựng áp dụng thành công ISO nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống HTQLCL đem lại, góp phần cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị trong thời gian tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG