: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

Với nội dung tập huấn phong phú, súc tích và cô đọng, giảng viên QMT đã giúp các thành viên tham dự hiểu được cách thức triển khai và áp dụng tài liệu HTQLCL và có cái nhìn tổng thể về đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008, nêu tiêu chí và lựa chọn chuyên gia đánh giá nội bộ, trình tự các bước tiến hành đánh giá. Các bài tập thực hành, các tình huống xảy ra trong quá trình vận hành áp dụng ISO cũng được giảng viên và các học viên tham dự nghiên cứu và giải quyết.

Sau buổi tập huấn các cán bộ đã nhận thức, hiểu sâu hơn cách thức và sẽ triển khai đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong tháng 11 năm 2012 tại đơn vị mình.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG