: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Kiếm tra đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh

Đây là hoạt động nhằm xem xét, kiểm tra quá trình vận hành và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 phát hiện các điểm chưa phù hợp, các nguy cơ tiềm ẩn để điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, xem xét tính phù hợp của tài liệu đã ban hành, chuẩn bị cho công tác đánh giá giám sát tại Sở trong thời gian tới. Chuyên gia tư vấn QMT sẽ đánh giá hoạt động tại tất cả các bộ phận chuyên môn nằm trong phạm vi áp dụng ISO. Kết quả đánh giá sẽ là căn cứ để khắc phục, cải tiến hệ thống cho phù hợp với hoạt động cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG