: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Kiểm tra công tác ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Công an tỉnh Nam Định và Chi cục quản lý thị trường Nam Định

Đây là buổi kiểm tra nhằm xem xét tình hình vận hành áp dụng HTQLCL tại hai đơn vị trong thời gian qua, xác định những điểm chưa phù hợp để khắc phục và cải tiến. Nhìn chung, công tác ban hành và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 về cơ bản đã đạt được những yêu cầu đề ra, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng đã được công bố và thấu hiểu. Hệ thống tài liệu đã được ban hành và áp dụng tới các bộ phận chuyên môn. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định bày tỏ: Để có được kết quả khả quan trên, toàn bộ cán bộ nhân viên của đơn vị đã đặt mục tiêu và quyết tâm cao độ để nhanh chóng hoàn thành các hạng mục công việc có liên quan tới xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG