: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Kiểm tra công tác ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các xã thuộc huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Theo kế hoạch đoàn chuyên gia sẽ đánh giá tại tất cả các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ nằm trong phạm vi áp dụng ISO. Nội dung kiểm tra, đánh giá chủ yếu là mục tiêu chất lượng, kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, kiểm soát sự không phù hợp… và các quy trình chuyên môn theo đề án 30 đã được thiết lập và vận hành trong hệ thống. Mục đích của các cuộc đánh giá là xem xét kết quả vận hành hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008; phát hiện các điểm chưa phù hợp, các nguy cơ tiềm ẩn để điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế; xem xét tính phù hợp của tài liệu đã ban hành áp dụng tại các bộ phận chuyên môn của đơn vị, chuẩn bị cho công tác đánh giá cấp chứng nhận của tổ chức chứng nhận dự kiến vào tháng 4 năm 2013.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG