: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hướng dẫn ban hành áp dụng tài liệu hệ thống HTQLCL TCVN tại UBND huyện Nam Sách, Hải Dương

Sau thời gian xây dựng các quy trình bắt buộc và các quy trình chuyên môn của HTQLCL phù hợp mô hình khung và theo đề án 30 của UBND tỉnh, ban lãnh đạo cùng ban chỉ đạo ISO UBND huyện Nam Sách đã nhiệt tình tham dự và tiếp thu các kiến thức để trong thời gian tới hệ thống tài liệu ISO gồm chính sách, sổ tay, mục tiêu chất lượng cùng các quy trình tác nghiệp tại đơn vị được ban hành áp dụng. Chuyên gia tư vấn QMT đã trực tiếp hướng dẫn các hạng mục công việc có liên quan. Sau buổi làm việc, toàn thể cán bộ tham dự quyết tâm thực hiện triển khai vận hành và áp dụng ISO đúng thời gian, kế hoạch để tiến tới được đánh giá cấp chứng nhận.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG