: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các xã huyện Thanh Oai, Hà Nội

Theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được kiểm tra, đoàn đánh giá đã xác định được những mục tiêu, phạm vi, chuẩn mực cơ bản cần rà soát đối với các bộ phận chuyên môn, xác định những điểm chưa phù hợp để khắc phục và cải tiến. Đây là hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các xã trên địa bàn huyện Thanh Oai trong năm 2012.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG