: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức họp tổng kết, đánh giá tổng thể hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008


Ảnh cuộc họp

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Cục trưởng, Trưởng ban ISO đã tóm lược về chương trình đánh giá, theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được đánh giá, Đoàn đánh giá đã xác định được những mục tiêu, phạm vi, chuẩn mực cơ bản cần đánh giá, từ đó để xác định được mức độ phù hợp theo mục tiêu đã nêu và cũng chỉ ra được một số lĩnh vực thuộc phạm vi và chương trình đánh giá chưa thực hiện được để tìm kiếm cơ hội cải tiến. Trưởng ban ISO cũng đề nghị các phòng ban chuyên môn nhanh chóng hoàn thành khắc phục, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho kế hoạch đánh giá chứng nhận tại Cục Hải quan Hải Phòng trong thời gian tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG