: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh: Kiểm tra đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Được sự tư vấn, hướng dẫn từ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao, đoàn đánh giá đã có các buổi làm việc với: Văn Phòng; Thanh tra; Phòng Quản lý Đầu tư; Phòng Kế hoạch- Tài chính; Phòng Quy hoạch và Xây dựng; Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý Doanh nghiệp và lao độngPhòng Kinh tế cửa khẩu.

Tại mỗi phòng chuyên môn, không khí kiểm tra đánh giá diễn ra nghiêm túc và hiệu quả. Các chuyên gia nắm vững kiến thức, phương pháp đánh giá, các đơn vị nhiệt tình hợp tác. Đây là công tác đánh giá kiểm tra tổng thể tình hình triển khai mở rộng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh. Dự kiến Ban quản lý sẽ được tổ chức đánh giá chứng nhận trong tháng 01 năm 2013.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG