: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

 - Bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng

- Đưa ra các nguyên tắc về quản lý

- Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến  

- Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng

- Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức

* Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cơ bản và hiện tại có các tiêu chuẩn liên quan như sau:

- ISO 9000:2005 - Hệ thống quản lý chất lượng (Cơ sở thuật ngữ và định nghĩa) (Tương đương TCVN ISO 9001:2007).

- ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng (Các yêu cầu) (Tương đương TCVN ISO 9001:2008).

- ISO 9004:2009 - Hệ thống quản lý chất lượng (Các yêu cầu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng) (Tương đương TCVN ISO 9001:2007).

- ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường (Tương đương TCVN ISO 9001:2003).

* Tìm hiểu ISO 9001:2008:

- ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do tổ chức ISO ban hành vào ngày 15/11/2008 (gọi tắt là phiên bản năm 2008).

- ISO 9001:2008 không đưa ra các yêu cầu mới so với phiên bản năm 2000 đã bị thay thế, mà chỉ làm sáng tỏ những yêu cầu hiện có của ISO 9001:2000 dựa vào kinh nghiệm áp dụng trong 8 năm qua và đưa ra những thay đổi hướng vào việc cải thiện nhằm tăng cường tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 về hệ thống quản lý môi trường.

* Lợi ích khi áp dụng ISO 9001

Đối nội:

- Đem lại lòng tin cho khách hàng góp phần nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của cơ sở trong điều kiện cạnh tranh cam go, phức tạp hiện nay;

- Tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực (nhân lực, vật lực và tài lực); tiết kiệm chi phí;

- Giúp lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả hoạt động của tổ chức;

- Việc đạt được chứng nhận sẽ giúp cho Tổ chức tiết kiệm được tiền bạc và thời gian vì khách hàng không phải đánh giá lại hệ thống chất lượng cơ sở;

- Tạo phong thái làm việc có nề nếp, nâng cao nhận thức về trách nhiệm công việc và quyền lợi của mỗi thành viên trong tổ chức. ;

- Nhận biết và khắc phục các điểm không phù hợp để từ đó đề ra phương pháp cải tiến, thúc đẩy hoạt động của tổ chức, thỏa mãn ngày càng cao hơn nhu cầu của khách hàng.

Đối ngoại:

- Cung cấp các bằng chứng khách quan để có thể chứng minh chất lượng công việc của Tổ chức và chứng tỏ tất cả các hoạt động của tổ chức đều ở trong tình trạng được kiểm soát;

- Tăng khả năng cạnh tranh của Tổ chức. Nhất là khi Việt Nam gia nhập AFTA, APEC, WTO, giúp cho Tổ chức bảo vệ, mở rộng thị trường...

 Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG