: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 16106: Vận chuyển bao gói hàng hóa nguy hiểm - Đóng gói hàng hóa nguy hiểm, thùng chứa trung gian (IBC) và Bao bì lớn


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG