: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Việt Nam ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2010

Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương TCVN/ISO 14001:2005 cũng chính thức được thay thế bằng TCVN/ISO 14001:2010

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quyết định 2943/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn TCVN/ISO 14001:2005 và thay thế bằng tiêu chuẩn TCVN/ISO 14001:2010 của Bộ KH&CN, và quyết định 2944/QĐ-BKHCN về việc công bố 03 tiêu chuẩn quốc gia mới:

1. TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004/Cor.1:2009): Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

2. TCVN ISO 14031:2010 (ISO 14031:1999): Quản lý môi trường – Đánh giá kết quả thực hiện về môi trường – Hướng dẫn

3. TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006): Quản lý môi trường – Trao đổi thông tin môi trường – Hướng dẫn và các ví dụ

Sự phát triển tiêu chuẩn ISO 14001

ISO 14001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường cho phép một tổ chức thiết lập, thực hiện chính sách và các mục tiêu về môi trường của mình, có xem xét đến các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức tuân thủ, cũng như có xét đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa liên quan đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó có thể kiểm soát và có ảnh hưởng.

Năm 1996 tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành lần thứ nhất bởi Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO),

Năm 2004, tiêu chuẩn này được sửa đổi lần thứ nhất dẫn đến việc ban hành ISO 14001:2004, trong đó có nhiều cải tiến đột phá về phương pháp tiếp cận đối với quản lý môi trường theo mô hình P-D-C-A, đồng thời thể hiện sự tương thích của tiêu chuẩn vệ hệ thống quản lý môi trường với tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000

Ngày 17/7/2009, ISO đã ban hành tài liệu hiệu đính kỹ thuật (Technical Corrigendum), có ký hiệu là ISO 14001:2004/ Cor 1:2009, xuất phát từ việc ban hành tiêu chuẩn về yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Điều gì mới?

TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009) không đưa ra bất cứ yêu cầu nào mới đối với tiêu chuẩn, có nghĩa là nội dung của tiêu chuẩn, từ Chương 1 đến Chương 4 của TCVN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) và nội dung của phần hướng dẫn sử dụng theo Phụ lục A được giữ nguyên không thay đổi. Chỉ có Phụ lục B (Annex B) và phần Mục lục các tài liệu tham khảo (Bibliography) đã được điều chỉnh lại để tương ứng và nhất quán với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008).

Các thay đổi cụ thể ở TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009) như sau:

- Bảng Mục lục: “Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2005 và TCVN ISO 9001:2000” được đổi thành “Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2010 và TCVN ISO 9001:2008”.

- Trong phần giới thiệu: “TCVN ISO 9001:2000” được đổi thành “TCVN ISO 9001:2008”.

- Tiêu đề của Phụ lục B được đổi thành “Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2010 và TCVN ISO 9001:2008”, và các Bảng B.1 và B.2 được thay thế hoàn toàn tương ứng với sự thay đổi về số hiệu tiêu chuẩn như nêu trong tiêu đề.

- Trong mục Tài liệu tham khảo: “TCVN ISO 9000:2000” được đổi thành “TCVN ISO 9000:2007”; “TCVN ISO 9001:2000” được đổi thành “TCVN ISO 9001:2008” và “ISO 19001:2002” được đổi thành “TCVN ISO 19011:2003”.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG