: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

TQM- Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

TQM là một mô hình quản lý của Nhật Bản là phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.
Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Tại hội nghị Chất lượng châu Á năm 2011, ông Janak Mehta, Hiệu trưởng Học viện Quốc tế về chất lượng (IAQ) cho rằng trong tương lai nếu muốn gia nhập vào nền sản xuất toàn cầu ngoài việc xây dựng, áp dụng và vận hành TQM, các doanh nghiệp (DN) phải đảm bảo hệ thống đó tạo ra tăng trưởng về kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Điều này có nghĩa là, hiệu quả chung của DN không chỉ thể hiện bằng mục tiêu chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ngày càng thỏa mãn khách hàng; phát triển, mở rộng được thị trường, mà còn đo bằng mức đóng góp với Nhà nước, xã hội, giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, nâng cao sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) không chỉ chú trọng đến chất lượng, lợi nhuận, mà cần hướng đến thành công lâu dài của doanh nghiệp. Vì vậy, mọi doanh nghiệp đều cần áp dụng TQM.

Các đặc trưng cơ bản của TQM

- Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người

- Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội: tất cả mọi người đều có lợi

- Chú ý đến giáo dục và đào tạo: Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc cũng bằng đào tạo

- Dựa trên chế độ tự quản (self- control) - chất lượng không được tạo nên bởi sự kiểm tra mà bởi sự tự giác

- Chú ý đến việc sử dụng các dữ liệu quản lý dựa trên sự kiên (management by fact)

- Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty

- Hoạt động nhãm chất lượng: thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động

- Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng: khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến

- Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ: đảm bảo hệ thống chất lượng hoạt động thông suốt và thực hiện chính sách và kế hoạch chất lượng

- Sử dụng các phương pháp thống kê : thu thập và phân tích dữ liệu về sản phẩm và quá trình

Bí quyết thành công trong việc áp dụng TQM

- TQM phải bắt đầu từ lãnh đạo

-  Phải có lòng kiên trì

- Mạnh dạn thay đổi tổ chức ngay sau khi cam kết với TQM để cho mọi người thấy rằng TQM đã bắt đầu có tác dụng

- Biết trao thực quyền cho người lao động

- Có một hệ thống thông tin nội bộ hiệu quả

- Có chiến lược đào tạo cụ thể

- Có sự tham gia của tất cả mọi người

 

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG