: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe-Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đã chính thức được ban hành vào tháng 3/2018. Tiêu chuẩn này tạo nền tảng vững chắc và hiệu quả để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu chuẩn được thiết kế để giúp đỡ các tổ chức với mọi quy mô và ngành nghề, tiêu chuẩn quốc tế mới được mong đợi sẽ làm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên khắp thế giới.

Theo tính toán năm 2017 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), có tới 2.78 triệu vụ tai nạn chết người xảy ra trong công việc hàng năm. Điều này có nghĩa là, mỗi ngày, gần 7.700 người chết vì các bệnh liên quan đến công việc hoặc thương tích. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 374 triệu người thương tích và bệnh tật dù không bị tử vong, nhiều trường hợp dẫn đến nghỉ việc kéo dài. Điều này làm cho bức tranh về nơi làm việc hiện đại rõ nét hơn - nơi mà người lao động có thể chịu hậu quả nghiêm trọng mà không chỉ đơn giản là đến "làm công việc của họ".ISO 45001 được kỳ vọng sẽ thay đổi điều này. Nó cung cấp cho các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp và các bên liên quan khác có ảnh hưởng bằng hướng dẫn có hiệu lực và có thể sử dụng để cải thiện an toàn lao động ở các nước trên thế giới.

Thực tế cho thấy, tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ dẫn tới sự chuyển đổi lớn trong thực tiễn làm việc và tạo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân và các bên có liên quan thông qua việc liên tục cải thiện kết quả thực hiện của OH&S.  Hơn 70 quốc gia đã tham gia trực tiếp vào việc soạn thảo và ban hành tài liệu quan trọng này, được phát triển bởi ISO / PC 283, Các hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

Vì tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết kế để tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác của ISO và đảm bảo mức độ tương thích cao với ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 nên các tổ chức đã áp dụng một tiêu chuẩn trên, có nhiều cơ hội và thuận lợi trong việc áp dụng tiêu chuẩn này
Tiêu chuẩn OH&S mới dựa trên nền tảng chung như tất cả các tiêu chuẩn Hệ thống quản lý (Management System) và sử dụng mô hình PDCA (Plan-Do-Check-Act) nhằm cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để lên kế hoạch những gì họ cần phải làm để giảm thiểu rủi ro.

  ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001, tài liệu tham khảo trên thế giới về sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc. Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có ba năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 45001. Các hoạt động chuẩn bị cho công tác chuyển đổi và áp dụng mới bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1/ Có sẵn tiêu chuẩn ISO 45001:2018

2/ Xác định các điểm còn thiếu và sửa đổi, nếu có trong OHSMS để đáp ứng yêu cầu mới của tiêu chuẩn

3/ Xây dựng kế hoạch/kế hoạch chuyển đổi nhằm thực hiện bổ sung các công việc từ tiêu chuẩn hiện hành.

4/ Đảm bảo rằng mọi yêu cầu mới về năng lực được đáp ứng và đào tạo nhận thức chotất cả các bên có ảnh hưởng đến hiệu lực của OHSMS.

5/ Cập nhật OHSMS hiện có để đáp ứng các yêu cầu mới và thực hiện xác nhận hiệu lực của hệ thống (đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, báo cáo các chỉ số giám sát và đo lường,…)

6/ Liên hệ với tổ chức chứng nhận để thực hiện đánh giá chuyển đổi theo ISO 45001:2018.

                                                                                                                                                                                                                       “Trích nguồn:TTCNPH”

 

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG