: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn mới ISO 10014:2006 - hướng dẫn đạt được những lợi ích kinh tế tài chính với ISO 9001:2000

            Cho đến nay, có một vấn đề thường xảy ra giữa nhà quản lý cao cấp và chuyên gia chất lượng là thiếu sự đánh giá cao quan điểm của nhau và thiếu một “ngôn ngữ” chung. Trên thực tế, quan điểm của nhà quản lý cao cấp là hiệu quả được thể hiện rõ ràng bằng những dữ liệu và chi tiết hỗ trợ cải tiến hoặc giảm độ biến đổi, mà thường là chỉ ám chỉ ở mức độ nào đó những kết quả tài chính đạt được.

           ISO 10014 có thể coi là một giải pháp cho vấn đề. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên yếu tố nền tàng liên kết nhà quản lý cao cấp và quản lý chất lượng với nhau: lợi nhuận có thể tăng với việc đầu tư vào quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn được soạn thảo nhằm xác định nền tảng chung cũng như là một ngôn ngữ chung giữa nhà quản lý và chuyên gia chất lượng. Sự thành công của tiêu chuẩn được đo bằng độ thành công xa đến thế nào của họ trong việc thông tin và cộng tác cùng nhau vì một mục tiêu chung.

           Tiêu chuẩn cũng dựa trên phương pháp tiếp cận theo quá trình và mô hình PDCA của ISO 9001:2000. Nó xem xét tám nguyên tắc quản lý chất lượng và mô tả cách áp dụng chúng để có được lợi ích về kinh tế tài chính. Nhằm đạt được tính thiết thực theo đúng ý nghĩa của nó, tiêu chuẩn cũng cung cấp phần tự đánh giá, như là một công cụ phân tích lỗ hổng.Theo ông Paul C. Palmes, thư ký dự án ISO 10014, tiêu chuẩn ISO 10014 được thiết kế nhằm nhận biết các cơ hội phát triển rồi sau đó gợi ý các công cụ để lập kế hoạch áp dụng và đo lường các cơ hội dưới khía cạnh tài chính. Nói một cách đơn giản, quản lý chất lượng hiệu quả cũng chính là sinh lãi. Sự ra đời của ISO 10014 để mô tả mối liên kết này, đã đem đến một hướng dẫn thân thiện người dùng sẵn sàng cho cả giới quản lý cao cấp và chuyên gia chất lượng.

           Dự án tiêu chuẩn này quy tụ được sự tham gia của các chuyên gia tài chính và chất lượng trên toàn thế giới. Qua quá trình soạn thảo, các chuyên gia đã tạo ra một công cụ quan trọng mới làm cầu nối lấp đầy khoảng cách mơ hồ trước nay về mặt ngôn ngữ cũng như cách thức đo lường giữa nhà quản lý cao cấp và nhà quản lý chất lượng. Nếu những cố gắng của chúng tôi thành công, họ sẽ có thể làm việc với nhau tốt hơn, nói một thứ ngôn ngữ mà hai bên cùng hiểu và cùng sử dụng những công cụ chung để đo kết quả đạt được từ triển vọng tài chính”. 

          Tiêu chuẩn ISO 10014:2006 gồm có 25 trang, thay thế cho tiêu chuẩn ISO/TR 10014:1998 hướng dẫn quản lý khía cạnh kinh tế của chất lượng.

Theo iso.org


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG