: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn ISO 7218:2007 tăng cường các biện pháp đánh giá độ an toàn thực phẩm

Mục đích của ISO 7218:2007, Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc. Các hướng dẫn và yêu cầu chung đối với việc kiểm tra vi sinh vật, giúp đảm bảo tính chất hợp lệ của việc kiểm tra vi sinh vật trong thực phẩm, trợ giúp trong việc đảm bảo các kỹ thuật chung sử dụng trong kiểm tra là như nhau tại các phòng thí nghiệm, giúp đạt được các kết quả đồng nhất ở các phòng thí nghiệm khác nhau, góp phần ngăn ngừa nguy cơ nhiem trùng đảm bảo an toàn cho những người làm việc trong phòng thí nghiệm.

Tiêu chuẩn  còn được kết hợp với các yêu cầu mới về trang thiết bị đo lường và quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm cũng như những thành tựu công nghệ mới về kiểm tra vi sinh vật trong thực phẩm.

ISO 7218:2007 áp dụng đối với vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi gia súc, môi trường sản xuất thực phẩm và môi trường sản xuất sơ cấp (gây giống). Tiêu chuẩn đề cập đến việc kiểm soát vi khuẩn, men và đất. Đối với phần tử lây nhiễm có protein, ký sinh vật và vi rút có thể sử dụng tiêu chuẩn này nếu có hướng dẫn cụ thể đi kèm.

Một điều đặc biệt quan trọng là khi tiến hành kiểm soát vi khuẩn, những vi sinh vật có trong mẫu sẽ bị cách ly và được liệt kê, không hề ảnh hưởng đến môi trường. Để đạt được điều này, cần phải chú ý đến vệ sinh cá nhân và sử dụng các kỹ thuat thực hành nhằm loại bỏ tối đa các vấn đề không liên quan đến nhiễm bẩn.Để có thể kiểm tra một cách chính xác, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhất định khi xây dựng và trang bị phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn quy định các quy tắc thiết kế và tổ chức dùng trong sơ đồ bố trí phòng thí nghiệm.

Các biện pháp phòng ngừa nhất định cần được thực hiện không chỉ vì lý do vệ sinh mà còn nhằm đảm bảo độ tin cậy cao cho các kết quả. Tiêu chuẩn quốc tế quy định các phương pháp đo lường chính được thực hiện thông qua các giai đoạn khác nhau của quy trình kiểm tra vi sinh vật thực phẩm từ việc các phòng thí nghiệm nhận mẫu đến nội dung của các bản báo cáo thử nghiệm và việc loại bỏ mẫu.

Nếu các hướng dẫn đưa ra trong tiêu chuẩn quốc tế được tuân thủ, chúng sẽ góp phần duy trì sức khỏe và sự an toàn cho con người, sự thỏa mãn của khách hàng đối với các dịch vụ mà phòng thí nghiệm cung cấp.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG