: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn ISO 35001-Quản lý rủi ro sinh học cho các phòng thí nghiệm và các tổ chức liên quan khác

Từ chẩn đoán bệnh cho đến nghiên cứu khoa học và dược phẩm, việc xử lý vật liệu sinh học trong phòng thí nghiệm hoặc các nơi khác là điều cần thiết cho nhiều ngành công nghiệp nhưng không thể không nhắc đến mối nguy hiểm của nó. Quản lý rủi ro hiệu quả đối với các vật liệu nguy hiểm sinh học có nghĩa là giảm nguy cơ tai nạn, ít ảnh hưởng đến môi trường và sử dụng hiệu quả hơn thời gian và các tài nguyên khác. Một tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế mới vừa được công bố để giúp hiện thực hóa điều này.

SARS, virus gây đại dịch và các mối đe dọa do việc sử dụng mầm bệnh độc hại đã khiến cả thế giới lo ngại về những rủi ro của vật liệu sinh học và sự cần thiết phải xử lý chúng một cách nghiêm ngặt, ngăn chặn rủi ro. Hệ thống quản lý rủi ro sinh học là một bước quan trọng hướng tới điều này vì nó cho phép tổ chức xác định, kiểm soát và quản lý hiệu quả các rủi ro an toàn sinh học hay an ninh sinh học liên quan đến các hoạt động của tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 35001, Quản lý rủi ro sinh học cho các phòng thí nghiệm và các tổ chức liên quan khác, là Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho hệ thống quản lý rủi ro sinh học. Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu và hướng dẫn cho các phòng thí nghiệm hoặc bất kỳ tổ chức nào làm việc với các tác nhân sinh học để kiểm soát và giảm bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc sử dụng chúng.

Bà Patty Olinger, Trưởng nhóm công tác chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, cho biết: trong khi có một số tiêu chuẩn khu vực hoặc quốc gia giúp các tổ chức quản lý rủi ro và đáp ứng các yêu cầu quy định, thì ISO 35001 là tiêu chuẩn đầu tiên hài hòa chúng để mang lại thông lệ quốc tế tốt nhất có thể thừa nhận ở khắp mọi nơi. Tiêu chuẩn ISO 35001 cung cấp cho các tổ chức và cá nhân một lộ trình về cách tổ chức, quản lý và cấu trúc một cách có hệ thống các chương trình rủi ro sinh học của mình. Điều này ngày càng quan trọng để bảo vệ cơ sở hạ tầng y tế công cộng toàn cầu của chúng ta khi thế giới ngày càng trở nên hòa nhập hơn.

Tiêu chuẩn ISO 35001 được xây dựng bởi ủy ban kỹ thuật ISO/TC 212, Thí nghiệm lâm sàng và hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in vitro, ban thư ký là ANSI, cơ quan tiêu chuẩn Hoa Kỳ, thành viên của ISO.

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                “Nguồn TCVN”                                                                                                         


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG