: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn ISO 29990 - Thước đo chất lượng của dịch vụ đào tạo không chính quy

Nhu cầu tất yếu được đặt ra là phải thống nhất 1 cơ sở, tiêu chuẩn để làm tham chiếu cho chất lượng dịch vụ không chỉ trong 1 quốc gia mà còn trên phạm vi toàn cầu. Hướng tới mục đích này, tổ chức ISO đã ban hành ISO 29990:2010 vào tháng 9 năm 2010 - Những yêu cầu cơ bản cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập và đào tạo không chính quy.
Lợi ích ISO 29990:2010 mang lại cho tổ chức

Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng

-  Giúp định hướng các hoạt động của tổ chức theo quá trình.

- Quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo giáo dục không chính quy một cách có hệ thống và có kế hoạch.

- Cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ.

Tăng tính hiệu quả:

 - Cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại.

- Giảm được chi phí kiểm tra cho cả Doanh nghiệp và khách hàng. 

Tăng năng lực cạnh tranh:

ISO 29990:2010 giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng rằng: các sản phẩm họ cung cấp phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết.

- Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tích luỹ những bí quyết làm việc– yếu tố cạnh tranh đặc biệt của kinh tế thị trường.

- Giúp doanh nghiệp tiếp cận với đối tác và khách hàng trên thị trường toàn cầu nhờ có một tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đồng nhất.

- Giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả quá trình, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ, ra quyết định quản lý, cải tiến hiệu quả hoạt động, nâng cao sự thoả mãn khách hàng thông qua những dữ liệu có ý nghĩa.

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG