: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn ISO 27501:2019, Tổ chức lấy con người làm trung tâm - Hướng dẫn cho các nhà quản lý.

       Tiêu chuẩn ISO 27501:2019, Tổ chức lấy con người làm trung tâm - Hướng dẫn cho các nhà quản lý.

      Đã qua rồi cái thời nơi làm việc được xây dựng quanh một cấu trúc khá đơn giản, bao gồm người sử dụng lao động, người lao động, khách hàng. Làn gió của sự thay đổi công nghệ có thể đang quét sạch các mô hình truyền thống, nhưng tiêu chuẩn mới ISO 27501 đang giúp các nhà quản lý xây dựng một mô hình bền vững hơn cho tương lai. 

    Từ sự ra đời của Internet đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những công nghệ tiên tiến mới nhất - trong đó có robot, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật - đang thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và liên quan lẫn nhau. Vấn đề kinh doanh trong thời đại mới này không phải là vấn đề cốt lõi, hay thậm chí chỉ là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, mà còn là cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm cho tương lai của công việc và tìm ra các công cụ phù hợp để đảm bảo rằng các tổ chức thành công và bền vững. 

    Những thứ như AI đang mang đến một cơ hội tuyệt vời để giúp mọi người - các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách và mọi người từ tất cả các nhóm thu nhập và quốc gia - để có cuộc sống phong phú và giá trị hơn, nhưng nó cũng đang đặt ra những thách thức về cách khai thác các công nghệ này để tạo ra một tương lai bao trùm, lấy con người làm trung tâm. 

    SO 27501:2019, Tổ chức lấy con người làm trung tâm - Hướng dẫn cho các nhà quản lý, có thể giúp các tổ chức trong việc ứng phó với những thách thức này. Trong thế giới mới dũng cảm này, các tổ chức không những chỉ có tác động đến khách hàng của họ mà còn đến các bên liên quan khác, bao gồm nhân viên, gia đình của họ và cộng đồng rộng hơn. 

    Tiêu chuẩn này dựa trên ISO 27500:2016, Tổ chức lấy con người làm trung tâm - Lý giải và nguyên tắc chung, giải thích cho các thành viên ban điều hành về các giá trị và niềm tin để một tổ chức lấy con người làm trung tâm. Các yêu cầu và khuyến nghị của tiêu chuẩn dự kiến sẽ được áp dụng cho mọi tổ chức có quy mô lớn hay nhỏ, trong khu vực công hoặc tư nhân. 

   Tiêu chuẩn phác thảo ra những trách nhiệm của các nhà quản lý, bao gồm từ chiến lược tổ chức đến việc phát triển các quy trình và quá trình cho phép lấy con người làm trung tâm, đến việc thực hiện các quy trình và quá trình đó.

    Ông Peter Frener, Trưởng tiểu ban SC 1 Nguyên tắc công thái học chung thuộc Ban kỹ thuật  ISO/TC 159, Công thái học chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn mới này, chia sẻ: Mặc dù không phải tất cả các phần của Tiêu chuẩn quốc tế này sẽ được sử dụng như nhau cho tất cả các loại hình tổ chức, nhưng tất cả các chủ đề cốt lõi đều phù hợp với mọi tổ chức. Trách nhiệm của tổ chức là xác định phần nào có liên quan và có ý nghĩa đối với tổ chức để giải quyết, thông qua các cân nhắc của chính tổ chức và thông qua việc đối thoại với các bên liên quan.

 

                                                                                                                                                                                                                                        “Trích nguồn:TCVN”

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG