: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Sự thay đổi những hệ thống quản lý

Hiện nay, Tiểu ban TC 176 đang thảo luận một số vấn đề như: tăng cường khái niệm “đảm bảo chất lượng” để phù hợp với khái niệm mới “phù hợp với mọi yêu cầu liên quan đến sản phẩm”; chuyển những khái niệm “hữu hiệu”, “tối ưu” của ISO 9004 sang ISO 9001 để biến ISO 9001 thành tiêu chuẩn định hướng kết quả; tiêu chuẩn hóa quản lý an toàn lưu trữ dữ liệu, quy trình thông báo, quy trình cập nhật danh sách những bên cung cấp; tiêu chuẩn hóa mối liên hệ giữa các loại kiểm định nội và ngoại.
Trước mắt, Tiểu ban TC 176 phải thương lượng với những tiểu ban ngành nghề và những tiểu ban chuyên môn của ISO để tích hợp những tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý của họ. Mục đích là thiết lập một ý niệm và những hướng dẫn chung ( khái niệm, thành phần, kết cấu, từ ngữ… ) cho những tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

Đặc biệt, Tiểu ban TC 207 chuyên về quản lý môi trường, hai Tiểu ban ISO đã làm việc chung khi sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001 và đang tiếp tục làm việc chung để sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường. Cả hai tiểu ban này đã có kinh nghiệm dùng chung tiêu chuẩn ISO 19011 ( từ phiên bản 2002 ).

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG